Проект  BG05M2OP001-3.005-0004

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ДГ "Патиланци" - гр. Вълчедръм участва в Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структорни и инвестиционни фондове. В Дейност 1 - Допълнително обучение по български език има две групи. Първа група БЕЛ - пет деца участници. Ръководител - Мая Попова. Втора група БЕЛ - пет деца участници. Ръководител - Даниела Ефремова. В Дейност 2 - Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи се изплащат такси на деца.

Виж повече
Нагоре ↑